Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công bố thông tin - Thay đổi người nội bộ

08-12-2017

Công bố thông tin - Thay đổi người nội bộ

07-12-2017

Công bố thông tin - Thay đổi người nội bộ

07-12-2017

Công bố thông tin về việc hợp đồng giữa Công ty với người liên quan

29-08-2017

Công bố thông tin về việc hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét năm 2017

21-07-2017

Công bố thông tin về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 26-06-2017
Công bố thông tin về việc thay đổi người ủy quyền Công bố thông tin công ty 09-06-2017
Công bố thông tin công ty về việc trình bày lợi nhuận sau thuế 24-04-2017
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 02-02-2017
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Phan Thanh Hà - Phó giám đốc công ty

18-10-2016