Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 23/09/2022
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ 22/09/2022
Thông báo thay đổi nhân sự 22/09/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 14/09/2022
Báo cáo giải trình 14/09/2022
Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc 01/09/2022
Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT 31/08/2022
Bản cung cấp thông tin của Trưởng Ban kiểm soát 31/08/2022
Bổ nhiệm 02 chức danh Phó Giám đốc Công ty 30/08/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

22/08/2022