Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

15/07/2019

Nội quy, thể lệ biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

20/04/2019

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

20/04/2019

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn

07/01/2018

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 19/12/2018
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 20/11/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 20 17/11/2018
Bản cung cấp thông tin 14/11/2018
Công bố Thông tin - Thay đổi người nội bộ 01/11/2018
Báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn

05/10/2018