Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết HĐQT Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam. 08/09/2023
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam. 08/09/2023
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 08/09/2023
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 25/08/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 25/08/2023
CV giải trình về việc chậm công bố thông tin 23/08/2023
Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22/08/2023
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17/08/2023
Báo cáo tài chính bán niên 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 14/08/2023
Ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt- Chi nhánh Nam Sài Gòn 11/08/2023