Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công bố bổ sung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 03/2023/NQ/PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 04/04/2023
Nghị quyết điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 04/04/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 25 01/04/2023
Nghị quyết về việc phê duyệt hủy chốt danh sách cổ đông và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 07/03/2023
Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 07/03/2023
Nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/03/2023
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc 28/02/2023
Ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn 22/02/2023
Thông báo vê ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 16/01/2023
Nghị quyết về việc đầu tư tàu dầu/hóa chất MT Bass 11/01/2023