Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 20/09/2023 20/09/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/09/2023
Văn bản số 6168/UBCK-QLCB ngày 11/09/2023 về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PCT 11/09/2023
Nghị quyết HĐQT Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam. 08/09/2023
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam. 08/09/2023
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 08/09/2023
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 25/08/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 25/08/2023
CV giải trình về việc chậm công bố thông tin 23/08/2023
Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 22/08/2023