Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Bổ nhiệm 02 chức danh Phó Giám đốc Công ty 30/08/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

22/08/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 22/08/2022
Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty 29/07/2022
Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 28/07/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 18/07/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 18/07/2022
Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát 13/07/2022
Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2022 30/06/2022
Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 01/06/2022