Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 16/06/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 16/06/2023
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ 05/06/2023
Nghị quyết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản họp bầu trưởng Ban Kiểm soát 05/06/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 12/05/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 12/05/2023
Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Hà 09/05/2023
Công văn 2066/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của PCT 26/04/2023
Công bố bổ sung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 03/2023/NQ/PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 19/04/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 10/04/2023