Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 12/11/2018
Nội quy và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường 2018

11/11/2018

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2018

11/11/2018

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 02/11/2018
Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 30/10/2018
Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

03/10/2018

CBTT - Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

30-01-2018

CBTT - Cập nhật Tài liệu ĐHCĐ năm 2018

28-01-2018

CBTT - Bổ sung Tài liệu ĐHCĐ năm 2018

26-01-2018

CBTT - Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

18-01-2018