Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 25/10/2022
Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 20/10/2022
Thư mời và tài liêu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 03/10/2022
Phản hồi cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 31/08/2022
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 05/09/2022
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 31/08/2022
Đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Tổ kiểm phiếu 31/08/2022
Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 22/08/2022
Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 09/08/2022
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 09/08/2022