Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 02/06/2023
Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 01/06/2023
Nội quy đại hội, thể lệ biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 10/05/2023
Công văn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 10/05/2023
Thư mời và tài liêu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 10/05/2023
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 13/04/2023
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 22/02/2023
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 25/10/2022
Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 20/10/2022
Thư mời và tài liêu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 03/10/2022