Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 01/06/2024
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 29/05/2024
Thông báo danh sách đề cử ứng cử TV HĐQT và TV Ban kiểm soát 21/05/2024
Thông báo đính chính thông tin Giám đốc trên mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 15/05/2024
Thư mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 02/05/2024
Thông báo đề cử, ứng cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 23/4/2024
Nghị quyết HĐQT và Thông báo v/v chốt danh sách CĐ để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 18/03/2024
BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 29/02/2024
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 28/02/2024
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 26/01/2024