Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và hủy chốt danh sách cổ đông tại ngày 06/04/2020

01/04/2020

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

11/03/2020

Biên bản họp, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT

23/04/2019

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

11/04/2019

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

15/03/2019

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 12/11/2018
Nội quy và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường 2018

11/11/2018

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2018

11/11/2018

Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 02/11/2018
Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 30/10/2018