Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết HĐQT và Thông báo v/v chốt danh sách CĐ để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 18/03/2024
BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 29/02/2024
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 28/02/2024
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 26/01/2024
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 02/06/2023
Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 01/06/2023
Nội quy đại hội, thể lệ biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 10/05/2023
Công văn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 10/05/2023
Thư mời và tài liêu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 10/05/2023
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 13/04/2023