Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 30/04/2022
Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 28/04/2022
Thư mời và tài liêu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 08/04/2022
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 10/03/2022
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

08/11/2021

Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Thư mời và tài liêu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

16/10/2021