Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Tài liệu Tổ chức Đại Hội Cổ đông năm 2017 12-05-2017
Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 03-05-2017
Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 07-04-2017
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách của người sở hữu chứng khoán 20-06-2016
Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 10-06-2016
Thông báo mời tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 25-05-2016
Tài liệu phục vụ Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 25-05-2016
Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 22-05-2015
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 15-05-2015
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 07-05-2015