Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách của người sở hữu chứng khoán 20-06-2016
Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 10-06-2016
Thông báo mời tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 25-05-2016
Tài liệu phục vụ Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 25-05-2016
Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 22-05-2015
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 15-05-2015
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 07-05-2015
KẾT QUẢ ĐHCĐ 2014 26-04-2014
KẾT QUẢ ĐHCĐ 2013 10-06-2013
KẾT QUẢ ĐHCĐ 2012 10-05-2012