Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
CBTT - Cập nhật Tài liệu ĐHCĐ năm 2018

28-01-2018

CBTT - Bổ sung Tài liệu ĐHCĐ năm 2018

26-01-2018

CBTT - Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018

18-01-2018

Thư mời ĐHCĐ thường niên năm 2018

15-01-2018

Công bố thông tin - Thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2018

15-01-2018

Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

14-12-2017

Công bố thông tin Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 19-05-2017
Tài liệu Tổ chức Đại Hội Cổ đông năm 2017 12-05-2017
Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 03-05-2017
Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 07-04-2017