Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PCT của Sở chứng khoán Hà Nội . 25/10/2023
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Công văn giải trình LNST so với cùng kỳ năm ngoái. 20/10/2023
ĐKKD thay đổi lần 26 29/09/2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/09/2023. 28/09/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 27/09/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 27/09/2023
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 5 20/09/2023
Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 20/09/2023 20/09/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/09/2023
Văn bản số 6168/UBCK-QLCB ngày 11/09/2023 về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PCT 11/09/2023