Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 14/10/2022
Giải trình chậm công bố thông tin 10/10/2022
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 23/09/2022
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ 22/09/2022
Thông báo thay đổi nhân sự 22/09/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 14/09/2022
Báo cáo giải trình 14/09/2022
Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc 01/09/2022
Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT 31/08/2022
Bản cung cấp thông tin của Trưởng Ban kiểm soát 31/08/2022