Thông tin mới

Đại Hội Cổ Đông Năm 2019

Đại Hội Cổ Đông Năm 2019

Sáng ngày 22/04/2019, tại Khách Sạn Victory, Công ty Cổ phần Vận tài Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Chứng nhận chất lượng