Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

30/03/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

21/10/2019

Báo cáo tài chính bán niên 2019

14/08/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

22/07/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

19/03/2019

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

21/01/2019

Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế

20/10/2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

03/08/2018

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

20-07-2018