Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Công văn giải trình chênh lêch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/07/2023
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Công văn giải trình LNST so với cùng kỳ năm ngoái 04/04/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 10/03/2023
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Công văn giải trình LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/01/2023
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 19/10/2022
Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 15/08/2022
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/04/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 18/03/2022
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2022