Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 10/03/2023
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Công văn giải trình LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/01/2023
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 19/10/2022
Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 15/08/2022
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/04/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 18/03/2022
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2022

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

20/10/2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021

13/08/2021