Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

30/03/2021

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2021

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/10/2020

Báo cáo tài chính bán niên 2020

14/08/2020

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/07/2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/04/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

30/03/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

21/10/2019

Báo cáo tài chính bán niên 2019

14/08/2019