Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo

Ông Đỗ Anh Việt

Ông Đỗ Anh Việt

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Chuyên môn: Cử nhân 
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong điều hành quản lý các công ty.
Ông Võ Ngọc Phụng

Ông Võ Ngọc Phụng

Giám đốc Công ty 
Chuyên môn: Thạc sỹ
Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý tàu thủy và điều hành công ty
Ông Lưu Quang Hòa

Ông Lưu Quang Hòa

Phó Giám đốc Công ty
Chuyên môn: Kỹ sư máy tàu biển

Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong ngành tàu biển

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân viên văn phòng

Đội ngũ nhân viên văn phòng