Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

21/01/2019

Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế

20/10/2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

03/08/2018

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

20-07-2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 26-04-2018
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

30-03-2018

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

19-01-2018

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

20-10-2017

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo bán niên năm 2017

22-08-2017

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017

15-08-2017