Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

20-10-2017

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo bán niên năm 2017

22-08-2017

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017

15-08-2017

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

20-07-2017

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 20-04-2017
Báo cáo tài chính năm 2016 30-03-2017
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 20-01-2017
Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 20-10-2016
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 15-08-2016
Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 27-04-2016