Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính bán niên 2021

13/08/2021

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/07/2021

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

30/03/2021

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2021

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/10/2020

Báo cáo tài chính bán niên 2020

14/08/2020

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/07/2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/04/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

30/03/2020

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2020