Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính năm 2015 23-03-2016
Công bố thông tin Quý IV năm 2015 01-02-2016
Công bố thông tin Quý III năm 2015 21-10-2015
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015 28-08-2015
Công bố thông tin Qúy II năm 2015 12-08-2015
Công bố thông tin Qúy I năm 2015 04-05-2015
Công bố thông tin năm 2014 18-03-2015
Công bố thông tin Quý IV 2014 30-01-2015
Công bố thông tin Quý III 2014 28-10-2014
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2014 22-08-2014