Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

21/10/2019

Báo cáo tài chính bán niên 2019

14/08/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

22/07/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

19/03/2019

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

21/01/2019

Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế

20/10/2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

03/08/2018

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

20-07-2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 26-04-2018