Báo cáo tài chính

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 15/08/2022
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 20/04/2022
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái 18/03/2022
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2022

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

20/10/2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021

13/08/2021

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/07/2021

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

30/03/2021

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

20/01/2021