Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công bố thông tin về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 26-06-2017
Công bố thông tin về việc thay đổi người ủy quyền Công bố thông tin công ty 09-06-2017
Công bố thông tin công ty về việc trình bày lợi nhuận sau thuế 24-04-2017
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 02-02-2017
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Phan Thanh Hà - Phó giám đốc công ty

18-10-2016

Công bố thông tin về việc Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty 07-09-2016
Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt công ty

01-09-2016

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 sau kiểm toán 15-08-2016
Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Lê Văn Phong giữ chức Phó Giám đốc công ty 08-08-2016
Công bố thông tin miễn nhiệm TVHĐQT đối với Ông Dương Vũ Phong và bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Quỳnh là thành viên HĐQT 14-07-2016