Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PCT của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 06/01/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 24 28/12/2022
Nghị quyết sửa đổi điều lệ Công ty 12/12/2022
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 12/12/2022
Công văn xác nhận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PCT 05/12/2022
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 21/11/2022
 
Khế ước nhận nợ với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn 14/11/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 14/11/2022
Văn bản đề cử thành viên HĐQT 19/10/2022
Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 19/10/2022