Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

04/05/2021

Nghị quyết về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

06/04/2021

Công bố thông tin – Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

31/07/2020

Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020

01/07/2020

Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019

05/08/2019

Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

15/07/2019

Nội quy, thể lệ biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

20/04/2019

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

20/04/2019

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn

07/01/2018

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 19/12/2018