Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc 01/09/2022
Bản cung cấp thông tin của Thành viên HĐQT 31/08/2022
Bản cung cấp thông tin của Trưởng Ban kiểm soát 31/08/2022
Bổ nhiệm 02 chức danh Phó Giám đốc Công ty 30/08/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

22/08/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 22/08/2022
Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty 29/07/2022
Báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 28/07/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 18/07/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 18/07/2022