Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công văn thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách của người sở hữu chứng khoán 17-06-2016
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 17-06-2016
Thông báo mời tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 25-05-2016
Công văn chấp thuận gia hạn thời gian Công bố thông tin CBTC 31-03-2016
Công bố thông tin giải trình chênh lệch LNST năm 2015 trước và sau kiểm toán 24-03-2016
Công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ phần 08-01-2016
Công bố thông tin bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty 05-11-2015
CBTT Bổ nhiệm bổ nhiệm Ông Lê Văn Phong giữ chức Phó Giám đốc công ty 08-10-2015
Thông báo thực hiện chia cổ tức năm 2014 04-05-2015
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông Công ty 02-04-2015