Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công văn 2066/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của PCT 26/04/2023
Công bố bổ sung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 03/2023/NQ/PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 19/04/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 10/04/2023
Công bố bổ sung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 03/2023/NQ/PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 04/04/2023
Nghị quyết điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 04/04/2023
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần thứ 25 01/04/2023
Nghị quyết về việc phê duyệt hủy chốt danh sách cổ đông và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 07/03/2023
Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 07/03/2023
Nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 01/03/2023
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc 28/02/2023