Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công văn về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 18/10/2022
Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đặng Nguyên Đăng 18/10/2022
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 14/10/2022
Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 14/10/2022
Giải trình chậm công bố thông tin 10/10/2022
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 23/09/2022
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ 22/09/2022
Thông báo thay đổi nhân sự 22/09/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 14/09/2022
Báo cáo giải trình 14/09/2022