Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
NQ HĐQT v/v thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán 18/06/2024
NQ HĐQT v/v thông qua triển khai tìm kiếm tàu số 5 15/06/2024
Nghị quyết HĐQT v/v triển khai đầu tư tàu số 4 0406/2024
Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ 03/06/2024
Danh sách Người nội bộ và NCLQ 03/06/2024
Thông báo thay đổi nhân sự 03/06/2024
Nghị quyết HĐQT v/v thông qua và bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 03/06/2024
BBH bầu trưởng ban kiểm soát 31/05/2024
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐ Cao Đức Sơn 27/05/2024
Văn bản giải trình v/v CBTT chậm báo cáo thường niên 2023 22/05/2024