Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin. 31/01/2024
Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty. 31/01/2024
Đơn từ nhiệm HDQT của ông Lê Hoàng Phương 25/01/2024
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 26/12/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 30/11/2023
Thông báo vê ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 03/11/2023
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PCT của Sở chứng khoán Hà Nội . 25/10/2023
ĐKKD thay đổi lần 26 29/09/2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/09/2023. 28/09/2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 27/09/2023