Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 21/11/2022
 
Khế ước nhận nợ với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn 14/11/2022
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 14/11/2022
Văn bản đề cử thành viên HĐQT 19/10/2022
Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 19/10/2022
Công văn về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 18/10/2022
Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đặng Nguyên Đăng 18/10/2022
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 14/10/2022
Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 14/10/2022
Giải trình chậm công bố thông tin 10/10/2022