Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03/06/2021

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03/06/2021

Thư mời và tài liêu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

03/06/2021

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

10/05/2021

Nghị quyết về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

22/12/2020

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

15/12/2020

Biên bản họp, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

06/11/2020

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

05/11/2020

Tài liêụ họp DHDCD bất thường 2020

26/10/2020

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020

24/09/2020