Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

15/12/2020

Biên bản họp, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

06/11/2020

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

05/11/2020

Tài liêụ họp DHDCD bất thường 2020

26/10/2020

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2020

24/09/2020

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

26/06/2020

Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/06/2020

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

18/05/2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và hủy chốt danh sách cổ đông tại ngày 06/04/2020

01/04/2020

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

11/03/2020