Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

08/11/2021

Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04/11/2021

Thư mời và tài liêu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

16/10/2021

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021

18/09/2021

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

25/06/2021

Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

24/06/2021

Đề cử nhân sự tham gia Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Tổ kiểm phiếu

03/06/2021