Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

26/06/2020

Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/06/2020

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

18/05/2020

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và hủy chốt danh sách cổ đông tại ngày 06/04/2020

01/04/2020

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

11/03/2020

Biên bản họp, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT

23/04/2019

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

11/04/2019

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

15/03/2019

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 12/11/2018
Nội quy và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường 2018

11/11/2018