Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông Công ty 02-04-2015
Công bố thông tin thay đổi CT.HĐQT & Giám đốc Công ty 31-03-2015
Điều lệ công ty 25-04-2014
Báo cáo tình hình hoạt động công ty 25-03-2014
Thông tin cổ phiếu công ty 01-09-2011