Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Công bố Thông tin - Thay đổi người nội bộ 01/11/2018
Báo cáo thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn

05/10/2018

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn

05/10/2018

Báo cáo thoái vốn tại PCT

24/09/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ 06/09/2018
Công bố thông tin - Thay đổi người nội bộ

24-07-2018

Công bố thông tin - Thay đổi người nội bộ

3-7-2018

Công bố thông tin - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

28-06-2018

Công bố thông tin - Chấm dứt hoạt động chi nhánh và văn phòng đại diện

05/06/2018

Công bố thông tin - Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty

05/06/2018