Công bố thông tin

Văn bản Ngày ban hành Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 17-06-2016
Thông báo mời tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 25-05-2016
Công văn chấp thuận gia hạn thời gian Công bố thông tin CBTC 31-03-2016
Công bố thông tin giải trình chênh lệch LNST năm 2015 trước và sau kiểm toán 24-03-2016
Công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ phần 08-01-2016
Công bố thông tin bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty 05-11-2015
CBTT Bổ nhiệm bổ nhiệm Ông Lê Văn Phong giữ chức Phó Giám đốc công ty 08-10-2015
Thông báo thực hiện chia cổ tức năm 2014 04-05-2015
Thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông Công ty 02-04-2015
Công bố thông tin thay đổi CT.HĐQT & Giám đốc Công ty 31-03-2015