Hội nghị đối thoại định kỳ lần I năm 2016

Thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị người lao động tại Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long” ban hành ngày 12/12/2014. Trong ngày 29/02/2016 tại Phòng họp Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long tổ chức cuộc họp đối thoại định kỳ lần I năm 2016
1.Đại diên bên sử dụng lao động báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và nhiệm vụ, kế hoạch Quý I năm 2016.

2.Đại diện tập thể người lao động nêu một số ý kiến của người lao động trên các lĩnh vực (về chính sách tiền lương, tiền thưởng; tình hình việc làm trong giai đoạn tái cấu trúc…).

Trong thời gian gần một buổi đối thoại, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của người lao động đưa ra tại buổi đối thoại định kỳ nơi làm việc lần thứ I năm 2016 đã được Đại diện Người lao động trao đổi rõ ràng và trả lời thỏa đáng nhửng câu hỏi và những vấn đề Người lao động nêu ra.
Nhân dịp này Giám đốc Công ty kêu gọi tập thể CB.CNV, người lao động trong Công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2016. Thể hiện năng lực trong công tác và phong cách làm việc, phát huy tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương”, thể hiện lao động “Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả” và chống lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng Công ty PVTrans – PCT phát triển bền vững.


Các tin khác