Tin PCT

Teambuilding 2018

Teambuilding 2018

Vào ngày 24-26/8/2018 PCT tố chức Teambuilding cho toàn thể CBCNV Công ty, với chủ đề "Gắn kết-Phát huy sức mạnh".

Staff Party Công ty PCT

Staff Party Công ty PCT

Cuối năm thường gắn liền với việc tổng kết các hoạt động của cả năm, những thành quả đạt được, những gì chưa đạt được, những khen thưởng kỷ ...