Thông báo v/v ký HĐCCDV số 0025/VN1A-HC-HĐ với CN Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam v/v soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2024.

Các tin khác