Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm ngoái

Văn bản đính kèm: 10032023-CBTT BCTC kiem toan 2022.pdf