Teambuilding 2018

Vào ngày 24-26/8/2018 PCT tố chức Teambuilding cho toàn thể CBCNV Công ty, với chủ đề "Gắn kết-Phát huy sức mạnh" qua đó thể hiện được tính kết hợp mạnh mẽ của từng thành viên PCT mang đến một sức mạnh cho tập thể PCT ngày càng phát triển hơn nữa.

Các tin khác