Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2014

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch Vụ-Vận tải Dầu khí Cửu Long đã tuyên truyền đến toàn thể CB.CNV công ty về ý nghĩa của Ngày Pháp luật hàng năm là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn của pháp luật cho toàn xã hội.

Nhận thức rõ ý nghĩa của sự kiện Ngày Pháp luật với việc nâng cao nhận thức về pháp luật, PVTrans-PCT đã triển khai tuyên truyền, phổ biến, phát động kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật tới toàn thể CB.CNV về mục tiêu của Ngày Pháp luật ngày 09 tháng 11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành nên Việt Nam lấy đó làm Ngày Pháp luật thông qua các băng rôn, khẩu hiệu treo tại văn phòng công ty và các chi nhánh của PCT.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác giáo dục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thực tiễn.

Ngày Pháp luật không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị – pháp lý quan trọng của đất nước, nhằm tôn vinh, nâng cao nhận thức về Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc nói chung, mà còn để mỗi cán bộ, công nhân viên PVTrans-PCT nói riêng triển khai việc tuyên truyền, phổ biến, phát động kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật, thực hiện theo đúng chủ trương: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Một số hình ảnh Hưởng ứng ngày Pháp Luật Việt Nam tại Văn phòng và chi nhán

Các tin khác