Chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ thị của Tổng Công ty về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chuyên đề năm 2010 "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh"

Công ty đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động cho năm 2010 để triển khai việc thực hiện cuộc vận động nêu trên.

Nội dung chương trình (xem tại đây)

Các tin khác